Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/8365bc04ed163a6b9373442e7999491a/schrijven-en-schrappen.nl/wp-content/plugins/twitter-mentions-as-comments/includes/boilerplate/class.plugin-boilerplate.php on line 50
Algemene Voorwaarden |

Algemene Voorwaarden

afspraken vooraf

Algemene Voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden goed door. Er staan een aantal afspraken in die we maken wanneer ik een opdracht voor je ga uitvoeren.

Kennismaking

Aan informatieaanvraag en een eerste kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Bij een langer voorbereidingstraject kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Offerte

De offertes die worden uitgebracht door Tekststudio Schrijven en Schrappen zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Ga je akkoord met de offerte, stuur deze dan ondertekend retour of bevestig de afspraken via e-mail. Na bevestiging is er sprake van een opdracht. Zolang geen sprake is van een opdracht, heeft Tekststudio Schrijven en Schrappen het recht andere opdrachten uit te voeren.

Opdracht

De opdrachtgever zal alle informatie die nodig is om de opdracht goed uit te voeren, op tijd en correct aanleveren. Teksten aangaande de opdracht worden digitaal aangeleverd. Als er extra kosten moeten worden gemaakt, zoals het aanschaffen van beeldmateriaal, komt dit ten laste van de opdrachtgever, tenzij we dit anders zijn overeengekomen.

Als de opdrachtgever wenst dat de opdracht op locatie wordt uitgevoerd, dan zal de opdrachtgever zorgen voor een geschikte werkplek. Tevens zullen dan reistijd- en reiskostenvergoeding in rekening worden gebracht.

Tekststudio Schrijven en Schrappen verplicht zich er toe de opdracht op professionele wijze en naar beste kunnen uit te voeren. Als de opdracht wordt gewijzigd nadat de offerte is ondertekend, dienen de gewijzigde afspraken altijd schriftelijk of per e-mail door de opdrachtgever te worden geaccordeerd.

Als de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken als gevolg van veranderde omstandigheden bij de opdrachtgever, is Tekststudio Schrijven en Schrappen niet verplicht om teksten, die nog niet gereed zijn, te leveren. Tekststudio Schrijven en Schrappen heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en eventueel op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Als er sprake is van overmacht bij Tekststudio Schrijven en Schrappen (bijvoorbeeld ziekte) zal de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte worden gebracht als dat van invloed is op het uitvoeren van de opdracht. De opdrachtgever heeft dan het recht om de opdracht binnen 7 dagen schriftelijk te annuleren. Reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen wel vergoed te worden aan Tekststudio Schrijven en Schrappen.

Tekststudio Schrijven en Schrappen zal zich inspannen een geschikte vervanger voor te stellen die de werkzaamheden over kan nemen maar opdrachtgever is niet verplicht hiervan gebruik te maken.

Betaling

De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Bij omvangrijke opdrachten kan Tekststudio Schrijven en Schrappen een voorschot verlangen. Alle prijzen genoemd op de website zijn exclusief 21% BTW.

Geschillen

Als er meningsverschillen zijn of conflicten die voortkomen uit de opdracht, zullen wij altijd proberen deze onderling op te lossen. Eventueel doen wij een beroep op een derde onafhankelijke partij. Komen wij er samen echt niet uit? Dan zal het geschil worden beslecht door de rechter in het arrondissement van Breda.

Geheimhouding

Tekststudio Schrijven en Schrappen verplicht zich tot geheimhouding van gegevens van de opdrachtgever. De geheimhouding duurt voort, ook als de opdracht is voltooid. Tekststudio Schrijven en Schrappen verplicht zich tot het aanleveren van unieke teksten welke intellectueel eigendom blijven van Tekststudio Schrijven en Schrappen. Opdrachtgever zal geleverde diensten uitsluitend gebruiken voor de in de opdracht vastgestelde doeleinden.

Algemene-Voorwaarden-Schrijven-en-Schrappen-2014